ŽEMDIRBIŲ MOKYMAI
2018-11-06, 16:24
TIESIOGINĖS PARAMOS NAUJOVĖS ES ŽEMĖS ŪKYJE 2021-2027 M.

 

Karolis Anužis1, Valdemaras Makutėnas2, Daiva Makutėnienė3

1 LR žemės ūkio ministerija

2 Aleksandro Stulginskio universitetas

3 Aleksandro Stulginskio universitetas

 

Vienas iš šiuo metu dažnai diskutuojamų klausimų žemdirbių tarpe - paramos žemės ūkiui perspektyvos po 2020 m.

2018 m. birželio 1 d. Europos Komisija (toliau - EK) pristatė teisės aktų pasiūlymus dėl Bendrosios žemės ūkio politikos (toliau - BŽŪP) 2021-2027 m. laikotarpiui. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad šiam būsimam laikotarpiui Europos Sąjungos BŽŪP numatyta skirti 365 mlrd. eurų, o tai yra apie 5 proc. mažiau, negu 2014-2020 m. laikotarpiu. Tuo tarpu Lietuvai parama žemės ūkiui (tiesioginės išmokos ir kaimo plėtra) 2021-2027 m. sudarytų apie 5,136 mlrd. eurų, t.y. apie 8,7 proc. daugiau lyginant su 2014-2020 m. laikotarpiu.

BŽŪP tikslai ir turinys

EK pasiūlymai dėl naujosios BŽŪP susideda iš trijų pagrindinių reglamentų pasiūlymų:

 • reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų;
 • reglamentas dėl BŽŪP finansavimo, valdymo ir stebėsenos;
 • reglamentas dėl Bendrosios rinkos organizavimo.

Vienas svarbiausių iš išvardintųjų - reglamentas dėl BŽŪP strateginių planų, kuris apima tiesiogines išmokas, kaimo plėtrą ir sektorines programas. Ne veltui šis reglamento pavadinime minimi žodžiai „strateginiai planai", nes pagal naują EK kuriamą modelį valstybės narės iki 2020 m. sausio 1 d. turės paruošti vieną strateginį planą, kuris bus teisinis pagrindas finansuoti tiesiogines išmokas, paramą pagal kaimo plėtros priemones bei tam tikras sektorines programas. Taip pat svarbu pažymėti, kad valstybės narės, rengdamos strateginius planus, turės atsižvelgti į 9 pagrindinius tikslus:

1.      Remti perspektyvių žemės ūkio verslų pajamas ir patvarumą visoje ES teritorijoje, gerinant aprūpinimą maistu;

2.      Stiprinti orientavimąsi į rinką ir konkurencingumo didinimą, daugiau dėmesio skiriant moksliniams tyrimams, išmaniosioms bei skaitmeninėms technologijoms;

3.      Gerinti ūkininkų padėtį pridėtinės vertės grandinėje;

4.      Prisidėti prie klimato kaitos švelninimo ir prisitaikymo prie jos, taip pat prie tvarios energetikos plėtojimo;

5.      Skatinti tvarų vystymąsi bei veiksmingą gamtos išteklių - vandens, dirvožemio, oro - valdymą;

6.      Prisidėti prie biologinės įvairovės apsaugos, gerinti ekosistemų paslaugas ir išsaugoti gyvūnų buveines bei kraštovaizdį;

7.      Pritraukti jaunų ūkininkų ir lengvinti verslo plėtrą kaimo vietovėse;

8.      Skatinti užimtumą, ekonomikos augimą, socialinę apsaugą, įtraukti vietos plėtrą kaimo vietovėse, įskaitant bioekonomiką bei tvarią miškininkystę;

9.      Siekti, kad ES žemės ūkio sektorius geriau tenkintų visuomenės poreikius, susijusius su maistu ir sveikata, įskaitant saugius, maistingus ir tvarius maisto produktus bei gyvūnų gerovę.

Kalbant plačiau apie tiesiogines išmokas reiktų paminėti tai, kad tiesioginių išmokų struktūra naujojoje BŽŪP išlieka panaši kaip yra šiame finansiniame laikotarpyje. Numatomos tokios pagrindinės tiesioginių išmokų dalys:

 • Bazinė pajamų palaikymo išmoka - tai iki šios dienos mokamos pagrindinės tiesioginės išmokos atitikmuo - tai reiškia, kad ji mokama žemės ūkio subjektams už pagrindinių reikalavimų atitikmenį;
 • Perskirstymo išmoka - tai dar kitaip vadinama pirmųjų hektarų išmoka. Lyginant su esamuoju laikotarpiu, pagrindinis skirtumas yra tas, kad ši schema yra privaloma visoms valstybėms narėms. Tokiu būdu EK bando spręsti mažųjų ir didžiųjų ūkių nelygybės klausimą;
 • Jaunųjų ūkininkų išmoka - tai priedas ar paskata tiems ūkininkams, kurie yra jauni ir besikuriantys. ES pastebimas labai didelis dirbančiųjų žemės ūkyje senėjimas, tad tokiomis finansinėmis paskatomis EK bando pritraukti jaunąją kartą dirbti žemės ūkyje;
 • „Eco-schema" - tai schema, susijusi su klimatui ir aplinkai naudingomis veiklomis. Patys ūkininkai turės apsispręsti dėl dalyvavimo tokioje schemoje, o reikalavimai turėtų būti aukštesni negu baziniai;
 • Susietoji parama - tai papildoma paramos schema, kurios pagalba galima paremti ekonominiu ir socialiniu aspektu jautrius žemės ūkio sektorius;
 • Smulkių ūkių schema - tai schema kaip alternatyva aukščiau išvardintoms schemoms ūkininkams, kurie yra smulkūs. Šiuo atveju jiems būtų taikomi supaprastinti reikalavimai mokant fiksuotą išmokų sumą.

Taip pat svarbu pažymėti ir tai, kad būsimoje BŽŪP numatyta taikyti tiesioginių išmokų ribojimą, tačiau pagrindinis skirtumas lyginant su 2014-2020 m. finansiniu laikotarpiu yra tas, kad privalomo išmokų ribojimo (atskaičius su darbo užmokesčiu susijusias pajamas) suma yra 60 tūkst. eurų ir numatoma taikyti bendrai tiesioginių išmokų sumai, kuri yra virš šios ribos. Tuo tarpu šiame laikotarpyje išmokų ribojimas taikomas tik pagrindinės išmokos daliai. Numatomos tokios mažinimo ribos ir procentai:

gaunantiems:

-          nuo 60 000 EUR iki 75 000 EUR bus mažinama 25 proc.;

-          nuo 75 000 EUR iki 90 000 EUR - 50 proc.;

-          nuo 90 000 EUR iki 100 000 EUR - 75 proc.;

-          per 100 000 EUR - 100 proc.

Tiesioginių išmokų išorinė konvergencija

Vienas opiausių klausimų tiek šioje finansinėje perspektyvoje, tiek ir kalbant apie būsimą BŽŪP yra tiesioginių išmokų vienodinimas. Lietuva kartu su kitomis Baltijos valstybėmis narėmis vis dar gauna pačias mažiausias tiesiogines išmokas visoje ES. Nors pagal EK pasiūlymus tiesioginės išmokos ir toliau nuosekliai artės prie ES vidurkio, ir Lietuvos ūkininkai 2027 m. turėtų gauti apie 204 eurų/ha, tačiau tai siektų tik apie 79 proc. ES vidurkio, kuris lygus 259 eurų/ha. Pagal EK pasiūlymus valstybėms narėms, kurių tiesioginės išmokos yra mažesnės kaip 90 proc. ES-27 vidurkio, atotrūkis tarp jų dabartinio lygio ir 90 proc. vidutinio TI dydžio ES iki 2027 m. sumažės perpus. Reikia pažymėti, kad nevienodas išmokų lygis gali ir toliau nulemti nelygias konkurencines sąlygas Lietuvos ūkiams lyginant su kitų ES šalių ūkiais.

 

2018 m. spalis

 

 
2015-04-02, 14:46
Mokymo programos pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemones

Atnaujinta 2015-04-02, 14:51
 
2012-01-05, 15:30
Mokymai pradedantiesiems ekologiškai ūkininkauti

Pradedantieji ekologiškai ūkininkauti (taip pat jų įgalioti atstovai) privalo laikytis Ekologinio žemės ūkio taisyklių ir išklausyti mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" kursą. Kursų baigimo pažymėjimo kopiją privaloma pateikti sertifikavimo įstaigai ne vėliau kaip iki sertifikato išdavimo dienos (iki einamųjų metų spalio 15 d.). Sertifikavimo įstaigos funkcijas vykdo Žemės ūkio ministerijos paskirta VšĮ „Ekoagros". Mokymo kursus administruoja Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras.

Asmenys, turintys formaliojo arba neformaliojo mokymo kurso pagal žemės ūkio srities mokymo programas, susijusias su ekologine gamyba, baigimo patvirtinimo pažymėjimus arba diplomus, gali kreiptis į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (el. paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba faksu (8 5) 2503 793) dėl turimo išsimokslinimo pripažinimo lygiaverčiu nustatytam privalomajam „Ekologinio ūkininkavimo pagrindų" mokymo kursui arba kitiems mokymams, susijusiems su ekologine gamyba. Pateikti reikia prašymą asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją ir baigimo dokumentus.

Mokymo programos „Ekologinio ūkininkavimo pagrindai" (kodas 396185007, trukmė 24 ak. val.) tikslas - perteikti ūkininkui mokslinėmis praktinėmis žiniomis pagrįstas ekologinio ūkininkavimo rekomendacijas, ekologinės gamybos esmę ir supažindinti su pagrindiniais ekologinio ūkininkavimo reikalavimais. Baigęs mokymo programos kursą, dalyvis geba organizuoti gamybą pagal Ekologinės žemės ūkio gamybos taisykles, įvertinti ūkio dirvožemio savybes ir pasirinkti tinkamą ūkio specializaciją ir augalų veisles, planuoti pašarų bazę pagal pasirinktą gyvulininkystės specializaciją, pateikti reikalingus dokumentus sertifikavimo įstaigai ir Nacionalinei mokėjimo agentūrai prie Žemės ūkio ministerijos.

Tikslinė mokymo kursų klausytojų grupė - ūkininkai, jų partneriai, žemės ūkio bendrovių įgalioti asmenys, t.y. asmenys, įregistravę žemės ūkio valdą Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro registre ir siekiantys gauti ekologinės gamybos ūkio sertifikatą.

Daugiau informacijos: Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro Mokymo ir akreditavimo skyriaus vyriausiasis specialistas  Valdas Labanauskas, tel. (8 5) 2506 094, el. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai .

 

PRAŠYMO FORMĄ UŽSKAITYTI TURIMĄ IŠSIMOKSLINIMĄ LYGIAVERČIU GALITE ATSISIŲSTI ČIA

PRAŠYMAS IŠKLAUSYTI MOKYMO KURSĄ

TEISINĖ INFORMACIJA

MOKYMO ORGANIZAVIMO TVARKA

ASMENŲ, BAIGUSIŲ EKOLOGINIO ŪKININKAVIMO MOKYMO KURSUS, SĄRAŠAI (2012-2017 M.):

2018 m.

2017 m.

2016 m.

2015 m.

2014 m.

2013 m.

Turimas išsimokslinimas pripažintas lygiaverčiu privalomajam


INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

Atnaujinta 2018-10-16, 10:26
 
Informacija jauniesiems ūkininkams

 

 

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas

Jaunieji ūkininkai, gavę paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemonę „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" arba Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 metų programos priemonės „Ūkio ir verslo plėtra" veiklos sritį „Parama jaunųjų ūkininkų įsikūrimui" ir neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo skirti paramą dienos turi išklausyti 160 akademinių valandų nustatytus mokymo modulius pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą (kodas 296162026).

Jaunųjų ūkininkų, sėkmingai išklausiusių Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kursą, sąrašai skelbiami Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje (žiūrėti apačioje), o ūkininkui pageidaujant išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas (vadovaujantis žemės ūkio ministro 2015 m. gegužės 7 d. įsakymu 3D-361).

Privalomosios keturios mokymo programos (iš viso 62 akad. val.):

 1. Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023.
 2. Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007.
 3. Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010.
 4. Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406.

Pasirenkamieji mokymo kursai (iš viso 98 akad. val.):

 1. Gyvulininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. mišrių ir gyvulininkystės krypties ūkių ūkininkams).
 2. Augalininkystės srities mokymo kursai (ne mažiau kaip 8 akad. val. augalininkystės krypties ūkių ūkininkams).
 3. Kiti mokymo kursai, patvirtinti „Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro ar parengti kitų rengėjų, bet susiję su ūkininko ūkio veikla.

 

Kursų laikas, vieta ir kita informacija skelbiama Žemės ūkio ministerijos, Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro ir projektus vykdančių institucijų interneto svetainėse.

 

Mokymo kursų vykdytojai pagal privalomus mokymo modulius:

Mokymo programos pavadinimas

Mokymo vykdytojas

Kontaktinis asmuo

Kontaktai

Kaina

Kompleksinės paramos reikalavimai (Valdymo reikalavimai), 10 ak. val., kodas 296162023

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aleksandro Stulginskio universitetas

Gražina Liudvinavičė

tel. 8 629 47 280,
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

50,00 Eur

Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas, 18 ak. val., kodas 296185007

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aplinkosauga ir tręšimo planavimas, 10 ak. val., kodas 296185010

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Ekonominės (ūkinės) veiklos planavimas ir finansavimo galimybės, 24 ak. val., kodas 396131406

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba

Ingrida Babenskienė

tel. 8 650 57 574
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

KPP parama*

Aleksandro Stulginskio universitetas

Gražina Liudvinavičė

tel. 8 629 47 280,
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

130,00 Eur

* Mokymo kursai finansuojami Lietuvos kaimo plėtros 2014-2020 m. programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ lėšomis.

Dėl pažymėjimo išdavimo

Išklausius mokymo programos privalomuosius modulius (62 ak. val.) ir likusias pasirenkamas 98 ak. val., pažymėjimų kopijas kartu su prašymu bei asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopija reikia atsiųsti į Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (Universiteto g. 8A, 53341 Akademija, Kauno r.).

Prašymo formą taip pat galite pateikti e. paslaugų portale - Elektroniniai valdžios vartai adresu www.epaslaugos.lt. Portale, kurį administruoja Informacinės visuomenės plėtros komitetas prie Susisiekimo ministerijos, galima rasti informaciją ir nuorodas į visas svarbiausias Lietuvoje teikiamas viešąsias ir administracines e. paslaugas.

Daugiau informacijos

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro Vietos plėtros ir LEADER skyriaus vyriausiasis specialistas Gytis Viršilas - tel. 8 699 17411, el. paštas   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

PRAŠYMO FORMĄ GALITE ATSISIŲSTI ČIA

ANONIMINĖ ANKETA

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2018 m.)

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2017 m.)

Išduotų Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimų sąrašas (2010-2016 m.)

 

Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimo išdavimas - 5 Eur, elektroninis - nemokamai.

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

logo_2

 

 

Atnaujinta 2018-11-12, 13:38
 

Nuo 2010 m. kovo 23 d. pasikeitus traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) rengimo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo taisyklėms, parengtos naujos, sutrumpintos traktorininkų mokymo programos. 2016 m. mokymo programų turinys atnaujintas.

Mokytis vairuoti TR1 kategorijos traktorius suteikiama teisė asmenims, ne jaunesniems kaip 15 metų (be teisės važiuoti keliais, kol sukaks 16 metų), o TR2 kategorijos traktorius ir SZ kategorijos savaeiges žemės ūkio mašinas - ne jaunesniems kaip 17 metų ir turintiems galiojančią Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijos nustatytos formos sveikatos patikrinimo pažymą.

Norintys mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas ir pateikti žemės ūkio valdos įregistravimo dokumento kopiją. Ūkininkų ūkiuose dirbantys šeimos nariai ar samdomi darbuotojai, žemės ūkio įmonių darbuotojai turi pateikti ūkininko, bendrovės ar seniūnijos išduotą pažymą apie darbą ūkyje nurodant ūkio valdos numerį. Išklausius mokymo kursus ir atlikus mokymo programoje numatytas užduotis išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas.

Paraiškas organizuoti mokymą gali teikti mokymo institucijos, turinčios Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti formalųjį mokymą pagal minėtas mokymo programas.

Paraiškos iš mokymo institucijų bus priimamos Nacionalinėje mokėjimo agentūroje prie Žemės ūkio ministerijos (Blindžių g. 17) nuo š. m. liepos 1 d. visus metus.

Išsamiau su taisyklėmis galite susipažinti čia.

 

Nuo sausio 1 d. įsigaliojo Traktorininkų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodika, patvirtinta Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. 1AT - 41.

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus 2016 m. gruodžio 30 d. įsakymas Nr. 1AT - 41 „Dėl traktorininkų teorinių žinių ir praktinių gebėjimų vertinimo lėšų skaičiavimo vienam asmeniui metodikos patvirtinimo" .

Žemės ūkio ministro 2017 m. liepos 20 d. įsakymas Nr. 3D-481 „Dėl žemės ūkio ministro 2009 m. liepos 10 d. įsakymo Nr. 3D-498 „Dėl traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) mokymo ir teisės vairuoti šias transporto priemones įgijimo tvarkos aprašo bei traktorių ir savaeigių mašinų vairuotojų (traktorininkų) pažymėjimų išdavimo ir keitimo taisyklių patvirtinimo" pakeitimo

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro direktoriaus įsakymas 2017 m. kovo 14 d. Nr. 1AT-16 „Dėl žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių tęstinio profesinio mokymo patikrų tvarkos aprašo"

 

2018 metų mokymų grafikas (atnaujinta 2018-10-08)|


Mokymo įstaigos, mokančios pagal traktorininkų mokymo programas

TR1 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104105)

TR2 kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104115)

SZ kategorijos traktorių vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104108)

SM kategorijos savaeigių mašinų vairuotojo (traktorininko) (kodas - 262104107)

SM kategorijos savaeigių melioracijos mašinų vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104109

SM kategorijos savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų (traktorininkų) (kodas - 262104106)

 

Eil. Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas (turima licencija vykdyti traktorininkų mokymo programas)

Adresas

Interneto svetainės adresas

Mokymo institucijos kontaktai

Atsakingas už mokymą asmuo, kontaktai

1

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras
( TR1, TR2 SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojo m.p.)

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Tel. (8 315) 77 979

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marijona Mitrulevičienė
Tel. (8 683) 37 044
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai , Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla
( TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojo, SM melioracijos, SM melioracijos vairuotojų m. p.)

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Tel. 8 315 60 230

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Praktinio mokymo vadovas Kęstutis Daniulevičius

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

3

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Tel. (8 315) 72 790
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rita Sevelevičienė

Tel. (8 652) 19 168

4

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Tel. (8 450) 54 332

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Almantas Janušonis

5

Jurbarko r.

Smalininkų technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2 SZ vairuotojų m. p.)

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Tel. (8 447) 56 232,
(8 682) 44 850

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Algimantas Petraitis

Tel. (8 447) 56 100;
(8 682) 44 835

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

6

Jurbarko r.

A. Gailiaus firma "ARVAIRA"                      ( TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m.p.)

Dariaus ir Girėno g. 89-4, Jurbarkas

www.arvaira.lt

Tel. (8 613) 72900;

(8 447) 72900

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Raselė Armonienė

7

Jurbarko r.

UAB "Rigveda" Jurbarko filialas
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Dariaus ir Girėno g. 68 - 9, Jurbarkas

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jurbarko r.

Smalininkų  technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Tel. (8 447) 56 232,

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Valdoreza Stulgaitienė

Tel. (8 447) 56 100

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

' ); document.write( addy93744 ); document.write( '<\/a>' ); //-->\n Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ">

9

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Tel. (8 426) 61 345,
(8 687) 33 807

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Ilma Jusevičienė

Tel. (8 687) 33 807,

10

Kauno r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

Tel. (8 346) 51 899

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vytautas Mitkus

11

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m.p.)

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 26

-

Tel. (8 678)42531

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Danguolė Razmislevičiūtė

12

Kaunas

UAB Kauno Naujamiesčio darbo rinkos mokymo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m.p.)

Maironio g. 11, Kaunas

www.automokykla.lt

Evelina Pedišienė
Tel. (8 620) 22559
El.p. buhalterija@automokykla .lt

13

Kauno r.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija (TR1, TR2, SM savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų m.p.)

Liepų g 1, Girionys, Kauno r.

www.kmaik.lt

Tel. (8 373) 83 082;

(8 373) 83 138
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Nerijus Marcinkevičius
Tel. (8 373) 83 082; (8 645) 68063

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Valda Gudynaitė

Tel. (8 616) 30 488

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Kauno m. sav.

UAB "Rigveda"
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

K. Baršausko g. 65, Kaunas

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

15

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų  m. p.)

Čekiškės g. 128, Vilkija

www.vilkijoszum.lt

Tel. (8 37) 55 6241,
(8 37) 55 6263,
(8 610) 40 083

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arvydas Kelečius

Tel. (8 37) 556 100

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ; Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Kelmės r.

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Tel. (8 427) 61 075
(Kelmės skyrius)

Tel. (8 427) 41 169
(Tytuvėnų skyrius)

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Juozas Butkus

Tel. (8 650) 21 051

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

17

Kėdainių r.

Kėdainių profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p. )

Šėtos g. 105, Kėdainiai

www.prc.kedainiai.lm.lt

Gintaras Sapronas

(8 347) 41842
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

18

Kėdainių r.

UAB "Rigveda" Kėdainių filialas
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

J. Basanavičiaus g. 93, Kėdainiai

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

19

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Tel. (8 445) 79 308;

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Elvita Mačiūnienė

Tel. (8 445) 79 307

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

20

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM melioracijos mašinų vairuotojų m. p.)

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Tel. (8 459) 35 080

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Kęstutis Mekšėnas

Tel. (8 616) 27 463

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

21

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Tel. (8 443) 36 381;
(8 443) 36 274

Alfredas Vėlavičius

Tel. (8  610) 18 040
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

22

Molėtų r.

Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p. )

Technikumo g. 2 Naujasodis, Molėtų r.

www.alantostvm.lt

Tel. (8 383) 58 500,
(8 383) 58 337

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Stasys Skebas

Tel. (8 383) 58 500,
(8 686) 66 754

El. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

23

Panevėžys

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų  m. p.)

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Tel. (8 455) 87 138

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Česlovas Pocius

Tel. (8 45) 570 811

24

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla
(TR, TR2 vairuotojų  m. p.)

Naujamiesčio g. 6, Žeimelis

www.zzum.lt

Tel. (8 421) 45 021,(8 421) 45 069
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Antanas Indriulis

Tel. (8 686) 71 414

25

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų  m. p.)

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Tel. (8 451)-38 731

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

26

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Mendeno g. 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Tel. (8 448) 71 632,
(8 620) 76 739

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arvydas Žilius
Tel. (8 448) 72 347, (8 698) 36 562

27

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Balbieriškio m. Prienų r.

www.aprc.lt

Tel. (8 315) 77 979

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marijona Mitrulevičienė

Tel. (8 683) 37 044

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Prienų r.

UAB "Rigveda" Prienų filialas
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Vytauto g. 24,

Prienai

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

29

Radviliškio r.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras;
Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius (TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m.p.)

Gedimino g. 81, LT-82168, Radviliškis;

Jaunimo g. 12, Raudondvaris, Radviliškio r.

www.rtvmc.lt

www.stvm.lm.lt

Tel. (8 422) 53 957,
(8 655) 01 630
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Alvidas Slavinskas

Tel. (8 422) 44 410,
(8 655) 01 617

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

30

Radviliškio r.

UAB „Autoreidas“
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m.p.)

Vasario 16-osios g. 10, Radviliškis

http://www.autoreidas.lt/

Aušra Lunskytė

Tel. (8 673) 40109

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

31

Raseinių r.

Raseinių technologijos ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Muziejaus g. 8, Raseiniai

http://www.rtvm.lt

Tel. +37042870315

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Benediktas Siliūnas

Tel. 8 616 50 244

32

Raseinių r.

UAB Mokymo centras „Automobilis"
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Sporto g. 9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Tel. (8 687) 95 046, 8 685 81913
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Joana Zakarienė

33

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ"
(TR1, TR2 vairuotojų m. p.)

Gintaro g. 15, Raseiniai

-

Tel. (8 670) 80 037

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

O. Toleikienė

34

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p.)

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Tel. (8 458) 68 078

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vidmantas Varnas

Tel. (8 458) 68 078, (8 698) 02 561

35

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p.)

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Tel. (8 440) 73 135

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Justinas Budrys

Tel. (8 682) 14 837

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

36

Raseinių r.

UAB „D. Adomavičiaus vairavimo mokykla“
(TR, TR2,. SZ, SM  savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Maironio 72, Raseiniai

www.vairuojame.lt

Vilma Siriūnaitienė

Tel. 8 60096963
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

37

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla
(TR, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p)

Geranionų g. 38, Dieveniškės, Šalčininkų r.

www.dieveniskiutvm.lt

Tel. (8 380) 54 225

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

S. Gabrylevskij

Tel. 8 680 70 030
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

38

Šiaulių r.

UAB „Vaido Sejūno vairavimo mokykla“
(TR, TR2,. SZ, SM  savaeigių  mašinų vairuotojų m. p)

Dariaus ir Girėnog. 2B-1, LT-86136, Kelmė, filialas Tilžės g. 170 Šiauliai.

www.saugiaivairuok.lt

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

869831508; 862057804
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

39

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų, SM savaeigių melioracijos mašinų m. p.

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.

www.mprc.lt

Tel. (8 343) 68 640

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marija Jurgilienė

Tel. (8 395) 48 424,
(8 616) 79 921

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

40

Šilalės r.

Tauragės profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

www.prc.taurage.lm.lt

Virgilijus Martinkus

(8 449) 58 333
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Mokyklos g. 3, Pagryniai

www.szum.lt

Tel. (8 441) 53 360

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Benediktas Klumbys
Tel. (8 601) 20 506

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

42

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ,  SM miškų ūkio mašinų vairuotojų m. p.)

Liepų al 2., Cirkliškio k.

http://sprc.w3.lt/contacts.html

Tel. (8 387) 51 134,
(8 038) 751 357

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Ilona Dicevičienė

Tel. 8 612 95908

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

43

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras
(TR1, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

Aerodromo g. 7, Tauragė

www.prc.taurage.lm.lt

Tel. (8 446) 61 055,
(8 446) 61 023
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Darius Bredelis

Tel. (8 652) 21 230

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

44

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras
(TR, TR2, SZ vairuotojų m. p.)

S. Daukanto g. 6 b, Varniai, Telšių r.

www.telsiurpmc.lt

Tel. (8 444) 47 696
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sonata Virmauskienė

Tel. (8 444) 47 607,
(8 620) 83 900

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

45

Telšių r.

UAB D. Adomavičiaus vairavimo mokykla, Telšių filialas
(TR1, TR2, SZ,  SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Kęstučio g. 20-1, Telšiai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Aistė Eimontaitė

8 672 06 320

46

Trakų r.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2 SZ vairuotojų  m. p.)

Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r. sav.

www.azum.aukstadvaris.lm.lt

Tel. (8 528) 65 220

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Juozas Juknevičius

Tel. (8 679) 41 561

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

47

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras
(TR, TR2, SZ vairuotojų m. p)

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Tel. (8 389) 69 151

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jolita Lilionienė

Tel. (8 389) 52 839,
(8 640) 34 795
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

48

Ukmergės r.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM  savaieigių mašinų vairuotojo, SM savaeigių melioracijos mašinų,. SM savaeigių miškų ūkio mašinų vairuotojų m.  p)

Kauno 108, Ukmergė

www.ukvm.lt

Tel. (8 340) 53 543

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Audronė Guzevičienė

Tel. (8 611) 40 649

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

49

Ukmergės r.

UAB "Rigveda" Ukmergės filialas
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Vytauto g. 10,

Ukmergė

www.rigveda.lt

Vaida Trikūnienė

Tel. 8 657 46337, 8 657 73975

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

50

Varėnos r.

Varėnos technologijos ir verslo
(TR1, TR2, SZ mašinų vairuotojų m. p.)

J. Basanavičiaus g. 1; Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Tel. (8 310) 31 595

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vincas Balkė

Tel.( 8 620) 94 844

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

51

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p.)

Parko g.2, Baltosios Vokės km., Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Tel. (8 5) 2 477 560

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Stanislav Palkevič

Tel. 8 605 10 092

52

Vilniaus r.

Vilniaus automechanikos ir verslo mokyklos Bukiškių skyrius
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p. )

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

www.vavm.lt

Tel. (8 5) 2 403 523

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jonas Stankus

Tel. (8 683) 13 921

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

53

Vilniaus m.

VšĮ Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras
(TR1, TR2, SM savaeigių mašinų vairuotojų)

Jeruzalės g. 53, Vilnius

www.mokymas.eu
www.vjdrmc.lt

Tel. (8 5) 269 7369

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Neringa Dapkutė

Tel. (8 5) 269 7369
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

54

Vilniaus m.

UAB Mokymo centras „9 sritys“
(TR1 vairuotojų m. p.)

Justiniškių g. 14, LT-05131 Vilnius

www.9sritys.lt

Nerijus Girdžius

Tel. 8 670 50 507

55

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojo, savaeigių melioracijos mašinų vairuotojų  m. p.)

S. Nėries 40, Vilkaviškis

http://www.mprc.lt

Gražvydas Šliauteris

Tel. 8 616 79 932

56

Zarasų  r.

Zarasų žemės ūkio mokykla
(TR1, TR2, SZ, SM savaeigių mašinų vairuotojų m. p. )

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k., Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Tel. (8 385) 30 502

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Aurelija Vaitonienė

Tel. 8 620 65 917,  8 385 30539

57

Lazdijų r. sav.

Veisiejų technologijos ir verslo mokykla Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų raj. www.veisiejutvm.lt
Tel. +370 318 56579
El.p.   Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Jolanta Talandzevičienė
Tel. 8 318 41231
El.p. praktikos.vadovė@gmail.com

Daugiau informacijos

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro mokymo ir akreditavimo skyriaus vyr. specialistė Edita Kavaliauskienė, el.paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefonu: 85 25 06 093

Atnaujinta 2018-10-08, 09:10
 
Norintiems pradėti ūkininkauti

Norintiems pradėti ūkininkauti

Fizinis asmuo, siekdamas vienas ar su partneriais verstis žemės ūkio veikla ar miškininkyste ir teikdamas savivaldybei dokumentus įregistruoti ūkį Ūkininkų ūkių registre, turi pateikti savo arba partnerio (partnerių) dokumento, patvirtinančio profesinį pasirengimą ūkininkauti, kopiją. Teikiant dokumentų kopijas, kartu pateikiami ir dokumentų originalai arba nuorašai, patvirtinti notaro.

I. Kokio reikia profesinio pasirengimo norint pradėti ūkininkauti?

Profesinis pasirengimas ūkininkauti pripažįstamas pateikus vieną iš išvardytų dokumentų, (patvirtintų Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2003 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-131 „Dėl ūkininko profesinio pasirengimo reikalavimų" (Žin., 2003, Nr. 33-1388), (Lietuvos  Respublikos žemės ūkio ministro 2013 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 3D-883 redakcija):

 • žemės ūkio profesijų (susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla) (žemės ūkio veikla suprantama taip, kaip ji apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo plėtros įstatyme (Žin., 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) specialaus vidurinio (iki 1995 m.), aukštesniojo (iki 2009 m.), aukštojo koleginio, aukštojo universitetinio (bakalauro, magistro ar jam prilygstančio) išsilavinimo kvalifikacijos pažymėjimo ar diplomo kopiją. Asmenys, baigę profesinio mokymo ar studijų programas, atitinka ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimus tuomet, jei profesinio mokymo ar studijų programose buvo mokoma žemdirbystės, augalininkystės, gyvulininkystės ar miškininkystės dalykų (disciplinų);
 • mokymo įstaigos išduotą profesinio mokymosi pasiekimų pažymėjimą arba pažymą, kuria patvirtinama, kad asmuo yra su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusios specialybės studentas arba mokinys, arba pažymą apie nebaigtą su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusį aukštąjį koleginį ar universitetinį išsilavinimą (jei toliau nesimoko, o turi surinkęs ne mažiau kaip 80 kreditų arba 3200 akademinių valandų), arba mokymo įstaigos išduotą pažymą apie nebaigtą mokymąsi siekiant įgyti su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla susijusią kvalifikaciją (jei mokėsi ne mažiau kaip dvejus mokslo metus);
 • Vilniaus universiteto Gamtos mokslų fakulteto biologijos specialybės diplomo kopiją, Lietuvos edukologijos universiteto (buvęs Vilniaus   pedagoginis  institutas) biologijos ir žemės ūkio pagrindų specialybės diplomo kopiją;
 • Ūkininko ūkio šakų tvarkymo mokymo programos (kodas 2620205), kuri buvo vykdoma iki 2007 m. kovo 21 d., ir kitų formaliojo tęstinio profesinio mokymo programų, susijusių su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, kurių trukmė ne mažiau kaip 320 val., kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
 • Ūkininkavimo žinių pagrindų mokymo programos (kodas 261062102 ar 1620205) baigimo pažymėjimo kopiją;
 • Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos (kodas 261062110) baigimo kvalifikacijos pažymėjimo kopiją;
 • Ūkininkavimo žinių minimumą patvirtinančio pažymėjimo, nurodyto žemės ūkio ministro ir Žemės ūkio rūmų pirmininko 1992 m. lapkričio 6 d. patvirtintoje Ūkininkavimo žinių minimumo, jo patikrinimo tvarkos bei ūkininkų mokymo ir kvalifikacijos kėlimo kursų sistemoje, kopiją.

II. Ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimai netaikomi

asmenims, registruojantiems ūkį Ūkininkų ūkių registre; asmenims, vyresniems kaip 50 metų amžiaus ir turintiems ne mažesnę kaip 3 metų žemės ūkio veiklos patirtį.

III. Ūkininkavimo veiklos patirtis nustatoma

 • pagal turimus pasėlių deklaravimo, gyvulių ženklinimo, žemės ūkio produkcijos realizavimo dokumentus; pagal ūkininko ar žemės ūkio įmonės išduotą pažymą apie darbą ūkininko ūkyje ar žemės ūkio įmonėje, pateikiant pagrindimo dokumentus (pvz. darbo sutarčių, paslaugų sutarčių, paslaugų teikimo kvito kopijas);pagal ūkininko išduotą pažymą ūkininko šeimos nariui apie darbą ūkininko ūkyje;
 • jei žemės ūkio veikla (deklaruojami pasėliai, ženklinami gyvuliai, realizuojama žemės ūkio produkcija) buvo vykdoma sutuoktinio vardu ir sutuoktinis yra miręs, žemės ūkio veiklos patirtis nustatoma pagal seniūnijos išduotą pažymą. Tais atvejais, kai šiame punkte nurodytas asmuo registruoja ūkį kartu su partneriu, kuris neatitinka šio punkto nustatytų reikalavimų, asmens partneriui šio punkto nuostata netaikoma.

IV. Ką daryti neturint tinkamo profesinio pasirengimo?

Asmenys, neturintys profesinio pasirengimo ūkininkauti ir negalintys pateikti nurodytų dokumentų, reikiamą kvalifikaciją ir kompetencijas įgyja baigę mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba savišvietos būdu pagal minėtos programos reikalavimus. Asmenys, norintys baigti mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą arba  įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetencijas savišvietos būdu, pateikia prašymą vienam iš profesinio mokymo teikėjų, turinčių teisę vykdyti mokymus pagal minėtą programą. Asmuo gali savišvietos būdu įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją  ir dalyvauti vertinant  jo savišvietos būdu įgytą kompetenciją tuo atveju, jei jis turi ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ar yra įgijęs tam tikrą  profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip 1 metų žemės ūkio veiklos patirtį, kuri nurodyta III punkte.

V. Mokymų pagal Ūkininkavimo pradmenų programą tvarka

Mokymus pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą gali vykdyti profesinio mokymo teikėjai teisės aktų nustatyta tvarka. Profesinio mokymo teikėjų sąrašas skelbiamas programos ,,Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt.

Asmenims, norintiems įgyti profesinio pasirengimo ūkininkauti kompetenciją savišvietos būdu, profesinio mokymo teikėjas nustato konsultacijų laiką. Konsultacijoms skiriamas laikas turi užtikrinti reikiamų kompetencijų, nurodytų ūkininkavimo pradmenų mokymo programoje, įgijimą.

Asmenims, išklausiusiems mokymus pagal formaliojo tęstinio profesinio mokymo programas, susijusias su žemės ir (ar) miškų ūkio veikla, taip pat  Žemės ūkio ministerijos patvirtintas  tęstinio profesinio mokymo programas, ir pateikusiems kvalifikacijos tobulinimo kursų baigimo pažymėjimus, profesinio mokymo teikėjas, atsižvelgdamas į baigtus mokymus, gali įskaityti Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos dalis ir sutrumpinti mokymo programos apimtį.

Probleminius klausimus ir skundus, susijusius su išsilavinimo dokumentų įvertinimu ir atitiktimi ūkininko profesinio pasirengimo ūkininkauti reikalavimams, nagrinėja Komisija žemdirbių minimalaus profesinio pasirengimo probleminiams klausimams spręsti, patvirtinta Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 3D-214 (žemės ūkio ministro 2013 m. kovo 28 d. įsakymo Nr. 3D-230 redakcija).

VI. Kur galima mokytis pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Norintys mokytis asmenys turėtų kreiptis į profesinio mokymo įstaigas. Mokymo institucijų sąrašas yra šio puslapio apačioje.

VII. Kokios institucijos gali kreiptis paramos mokymui organizuoti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Paraiškas gali teikti mokymo institucijos, turinčios Švietimo ir mokslo ministerijos išduotą licenciją vykdyti formalųjį mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą.

Paraiškas iš mokymo institucijų priima Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos nuo 2009 m. balandžio 14 d. visus metus. Daugiau informacijos - www.nma.lt

Parama mokymui organizuoti pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą skiriama pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla"  veiklos sritį „Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas" įgyvendinimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. 3D-446.

VIII. Kur rasti informacijos apie mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą?

Mokymo laikas ir vieta, kita reikalinga informacija skelbiama Programos LEADER ir žemdirbių mokymo metodikos centro tinklalapyje (žiūrėti žemiau >> Mokymų grafikas)

Informacija apie mokymą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą taip pat skelbiama mokymą vykdančių institucijų tinklalapiuose.

Atnaujinta Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa, patvirtinta PLŽMMC direktoriaus 2017 m. gruodžio 21 d. įsakymu Nr. 36MP-16.

Nuo 2015 metų gegužės 5 dienos Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro įsakymu Nr. V-473 patvirtintos naujos Studijų, mokymo programų ir kvalifikacijų registro objektų kodavimo taisyklės. Vadovaujantis jomis, Ūkininkavimo pradmenų mokymo programos kodas 261062110 pakeistas į 261081106.

 

Metodinė medžiaga pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106)

 

Įvadas

1.

BENDROJI ŽEMĖS ŪKIO POLITIKA

2.

AUGALININKYSTĖS PAGRINDAI

3.

GYVULININKYSTĖS PAGRINDAI

4.

VETERINARIJOS PAGRINDAI

5.

ŽEMĖS ŪKIO MECHANIZAVIMAS IR STATYBA

6.

VERSLUMO PAGRINDAI, VEIKLOS APSKAITA IR TEISĖ

7.

MIŠKININKYSTĖS PAGRINDAI

8.

APLINKOSAUGA, DARBO IR PRIEŠGAISRINĖ SAUGA

9.

PRAKTINIŲ DARBŲ SĄRAŠAS IR DALYKŲ ĮSKAITŲ UŽDUOTYS
Daugiau informacijos: Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centro mokymo ir akreditavimo skyriaus vyr. specialistė Edita Kavaliauskienė, el. paštu:  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba telefonu: 85 25 06 093.

 

Mokymo įstaigos, mokančios pagal mokymo programą „Ūkininkavimo pradmenys" (kodas 261081106)

Eil. Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas

Adresas

Interneto svetainės adresas

Mokymo institucijos kontaktai

Atsakingas už mokymą asmuo,  kontaktai

1

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Tel. (8 315) 72 790 
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Rita Sevelevičienė
Tel. (8 652) 19 168

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Tel. 8 315 60 230
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Lina Kyguolienė

3

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Tel. (8 315) 77 979
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marijona Mitrulevičienė
Tel. (8 683) 37 044
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

4

Anykščių r.

Anykščių technologijos mokykla

Ažupiečių g. 2, Anykščiai

www.anyksciutm.lt

Tel. (8 381) 59 404
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vida Guogienė
Tel. (8 381) 59 480

5

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Tel. (8 450) 54 332
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Almantas Janušonis

6

Jurbarko r.

Smalininkų TVM

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Tel. (8 447) 56 232, 

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Valdoreza Stulgaitienė

Tel. (8 447) 56 100

El. p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai


 

7

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Tel. (8 426) 61 345, 
(8 687) 33 807
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Stasė Tarasevičienė
Tel. (8 41) 502 217, 
(8 615) 19 490

8

Kauno r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

Tel. (8 346) 51 899
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vytautas Mitkus

9

Kauno r.

Kauno kolegija, Technologijų fakultetas, Aplinkos inžinerijos praktinio mokymo centras

Pramonės pr. 22, Kaunas

www.kaunokolegija.lt

Tel. (8 37) 561 279
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Romutė Mikučionienė
Tel. (8 37) 407 559
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

10

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 2

-

Mob. (8 678) 42 531
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Danguolė Razmislevičiūtė

11

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Čekiškės g. 128, Vilkija

www.vilkijoszum.lt

Tel. (8 37) 55 6241,
(8 37) 55 6263,
(8 610) 40 083
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arvydas Kelečius
Tel. (8 37) 556 100
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

12

Kėdainių r.

Kėdainių profesinio rengimo centras

Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai
Pramonės ir paslaugų skyrius,Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai

www.prc.kedainiai.lm.lt

Tel. (8 347) 68 302,
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Liudmila Kolojanskienė
Tel. (8 604) 133 32

13

Klaipėdos r.

Klaipėdos valstybinė kolegija
Mokymo ir paslaugų centras

Jaunystės g. 2, Klaipėda

www.kvk.lt

Tel. (8 655) 59 152
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Inga Bernotienė

Tel. (8 46) 250 951,
(8 630) 07 703
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Klaipėdos r

Klaipėdos apskrities Jaunųjų ūkininkų sąjunga

Janonio g. 13, Klaipėda

www.kajus.iips.lt

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sergejus Ivanovas
Tel. 8664575953

15

Kelmės r.

VšĮ Kelmės profesinio rengimo centras

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Tel. (8 427) 61 075 
(Kelmės skyrius)
Tel. (8 427) 41 169 
(Tytuvėnų skyrius)
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Juozas Butkus
Tel. (8 650) 21 051
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Tel. (8 459) 35 080
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Kęstutis Mekšėnas
Tel. (8 616) 27 463
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

17

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Tel. (8 445) 79 308
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Elvita Mačiūnienė
Tel. (8 445) 79 307
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

18 Kauno m.

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio rūmai


K.Donelaičio g.2, 44213 Kaunas

www.zur.lt

Tel. (8-37) 400350
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

Simona Švoilaitė
Tel. (8-37) 40 03 56
(8-620) 96399
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

19 Lazdijų r. sav. Veisiejų technologijos ir verslo mokykla

Ryto g. 19, Kailinių k., Veisiejų sen., Lazdijų raj.

www.veisiejutvm.lt

 

Tel. +370 318 56579
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

 

 

Jolanta Talandzevičienė
Tel. 8 318 41231
El.p. praktikos.vadovė@gmail.com

 

20

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Tel. (8 443) 36 381;
(8 443) 36 274
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Tatjana Kinčinienė
Tel. (8 610) 46 983
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

21

Molėtų r.

VĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Technikumo g. 2, Naujasodis, Molėtų r.,

www.alantostvm.lt

Tel. (8 383) 58 500, 
(8 383) 58 337
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Stasys Skebas
Tel. (8 383) 58 500, 
(8 686) 66 754
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

22

Marijampolės r.

Marijampolės kolegija

P. Armino g. 92-4, Marijampolė

www.marko.lt

Tel. (8 343) 50 750

El. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vladas Beržanskis

Tel. (8 682) 51 274

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

23

Panevėžio r.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Tel. (8 455) 87 138

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Dalia Kavaliauskienė

Tel. (8 45) 571 318, 
(8 671) 32 588

El. p. kavad99@gmail.com

24

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Tel. (8 451)-38 731

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Janina Janeliūnienė

Tel. (8 617) 53 498

25

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla

Naujamiesčio g. 6

www.zzum.lt

Tel. (8 421) 45 021,
(8 421) 45 069, 
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Zita Balčiūnienė

Tel. (8 611) 19 887

26

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla

Mendeno 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Tel. (8 448) 71 632, 
(8 620) 76 739

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Arvydas Žilius
Tel. (8 448) 72 347, 
(8 698) 36 562

27

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Klevų g. 10, Balbieriškio m

www.aprc.lt

Tel. (8 315) 77 979

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marijona Mitrulevičienė
Tel. (8 683) 37 044
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Radviliškio r.

Radviliškio technologijų ir verslo mokymo centras;

Radviliškio TVMC Šeduvos technologijų ir verslo mokymo skyrius

Gedimino g. 81, LT-82168, Radviliškis;

Jaunimo g. 12, Raudondvaris, Radviliškio r.

www.rtvmc.lt

www.stvm.lm.lt

Tel. (8 422) 53 957, 
(8 655) 01 630
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Alvidas Slavinskas

Tel. (8 422) 44 410, 
(8 655) 01 617

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

29

Raseinių r.

UAB Mokymo centras „Automobilis"

Sporto g. 9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Tel. (8 687) 95 046
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Joana Zakarienė

30

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ"

Gintaro g. 15, Raseiniai

-

Tel. (8 670) 80 037

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

O. Toleikienė

31

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Tel. (8 458) 68 078
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vidmantas Varnas

Tel. (8 458) 68 078, 
(8 698) 02 561

32

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Tel. (8 440) 73 135

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Justinas Budrys

Tel. (8 682) 14 837

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

33

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Geranionų g. 38, Dieveniškės Šalčininkų raj.

www.dieveniskiutvm.lt

Tel. (8 380) 54 225

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

T. Kildanovič 
(8 674) 00 502, 
(8 619) 46 917

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

34

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.,

www.mprc.lt

Tel. (8 343) 68 640

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Marija Jurgilienė

Tel. (8 395) 48 424, 
(8 616) 79 921

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

35

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla

Mokyklos g. 3, Pagryniai

www.szum.lt

Tel. (8 441) 53 360

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Benediktas Klumbys
Tel. (8 601) 20 506

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

36

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras

Liepų al 2., Cirkliškio k.

http://sprc.w3.lt/contacts.html

Tel. (8 387) 51 134, 
(8 038) 751 357

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vilhelmina Dragūnienė

Tel. (8 607) 11 175

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

37

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė
Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

www.prc.taurage.lm.lt

Tel. (8 446) 61 055, 
(8 446) 61 023
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Darius Bredelis
Tel. (8 652) 21 230
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

38

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių r.

www.telsiurpmc.lt

Tel. (8 444) 47 696
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Sonata Virmauskienė

Tel. (8 444) 47 607, 
(8 620) 83 900

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

39

Trakų r.

Aukštadvario žemės ūkio mokykla

Technikumo g. 1, Aukštadvaris, Trakų r. sav.

www.azum.aukstadvaris.lm.lt

Tel. (8 528) 65 220

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Juozas Juknevičius

Tel. (8 679) 41 561

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

40

Ukmergės r.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Kauno 108, Ukmergė

www.ukvm.lt

Tel. (8 340) 53 543

El. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Audronė Guzevičienė

Tel. (8 611) 40 649

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Tel. (8 389) 69 151

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jolita Lilionienė

Tel. (8 389) 52 839, 
(8 640) 34 795
El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

42

Varėnos r.

Varėnos TVM

J. Basanavičiaus g. 1, Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Tel. (8 310) 31 595

El. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Vincas Balkė

Tel.( 8 620) 94 844

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

43

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g. 2, Baltosios Vokės km Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Tel. (8 5) 2 477 560

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Jelena Hejbovič

Tel. (8 610) 27 584, 
(8 5) 2 352 223

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

44

Vilniaus r.

Vilniaus siuvėjų automechanikų mokykla Bukiškių skyrius

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

www.vavm.lt

Tel. (8 5) 2 403 523

El. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Laimutė Baronienė

Tel. (8 616) 90 488

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

45

Vilniaus r.

Vilniaus kolegijos

Agrotechnologijų fakultetas

Beržų g. 2A, Buivydiškės, Vilniaus rajonas

www.viko.atf.lt

Tel. (8 5) 2 191 600

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Nijolė Ružienė

Tel. (8 5) 2 191 6 57

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

46

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

S. Nėries 40, Vilkaviškis

www.mprc.lt

Tel. (8 343) 68 640

El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai
Tel. (8 342) 20 883
El.p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Gražvydas Šliauteris

Tel. (8 342) 20 883, 
(8 616) 79 932

47

Zarasų r.

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k.,
Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Tel. (8 385) 30 502

El. p. Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Lilija Zajančkauskienė

Tel. (8 385) 53 765, 
(8 687) 94 680

Eil. Nr.

Savivaldybė

Mokymo institucijos pavadinimas

Adresas

Interneto svetainės adresas

Atsakingas už mokymą asmuo, kontaktai

Kontaktai

1

Alytaus r.

Viešoji įstaiga Daugų technologijos ir verslo mokykla

Ežero g. 30, Daugai, Alytaus r.

www.dtvm.lt

Rita Sevelevičienė

(8 315) 72 790; 8 652 19 168

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

2

Alytaus r.

Simno žemės ūkio mokykla

Ateities g. 10, Simnas, Alytaus r.

www.simnozum.lt

Lina Kyguolienė

(8 315) 60 760

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

3

Alytaus r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Putinų g. 40, Alytus

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

8 683 37 044

4

Biržų r.

Biržų technologijų ir verslo mokymo centras Vabalninko skyrius

S. Nėries 8, Vabalninkas Biržų r.

www.btvmc.lt

Almantas Janušonis

(8 450) 54 332

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

5

Jurbarko r.

Smalininkų TVM

Smalininkų sen. Smalininkų k., Jurbarko r.

www.stvm.lt

Algimantas Petraitis

(8 447) 56 100; 8 682 44 835

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

6

Joniškio r.

Joniškio žemės ūkio mokykla

Upytės g. 77, Joniškis

www.jzum.lt

Malik Agamalijev,

(8 426) 61 274

7

Kaišiadorių r.

Kaišiadorių technologijų ir verslo mokykla

Girelės g. 57, Kaišiadorys

www.zum.kaisiadorys.lm.lt

Vytautas Mitkus

(8 346) 51 899

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

8

Kauno r.

Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegija

Liepų g 1, Girionys, Kauno r.

www.kmaik.lt

Kristina Butkienė

(8 37) 383 082

9

Kauno r.

VšĮ Kauno rajono darbo rinkos mokymo centras

Kauno r., Rokų sen., Girininkų k., Knygnešio P. Varkalos g. 2

-

Danguolė Razmislevičiūtė

Tel. 8 678 42531, Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

10

Kauno r.

Vilkijos žemės ūkio mokykla

Čekiškės g. 128, Vilkija

-

Arvydas Kelečius

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

11

Klaipėdos r.

Klaipėdos valstybinė kolegija
Mokymo ir paslaugų centras

Jaunystės g. 2, Klaipėda

www.kvk.lt

Inga Liebutė

(8 46) 250 951, (8 630) 07 703

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

12

Kelmės r.

VšĮ  Kelmės profesinio rengimo centras

J. Janonio 11, Kelmė

www.kprc.lt

Juozas Butkus

8 650 21051

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

13

Kupiškio r.

Kupiškio technologijos ir verslo mokykla

Jaunimo g. 8, Kupiškis

www.ktvm.kupiskis.lm.lt

Algimantas Puodžiūnas

8 616 27 463

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

14

Kretingos r.

VšĮ Kretingos technologijos ir verslo mokykla

Sodžiaus g. 1C, Kretingsodžio k., Kretingos r.

www.ktvm.kretinga.lm.lt

Elvita Mačiūnienė

Tel. (8 445) 79307
Faks. (8 445) 79307

El.p.  Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

15

Mažeikių r.

Mažeikių politechnikos mokyklos Viekšnių skyrius

Tilto 20, Viekšniai, Mažeikių r. sav.

www.pm.mazeikiai.lm.lt

Tatjana Kinčinienė

8  610  46  983

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

16

Molėtų r.

VĮ Alantos technologijos ir verslo mokykla

Technikumo g. 2 Naujasodis, Molėtų r.,

www.alantostvm.lt

Stasys Skebas

(8 383) 53 351; 8 686 66 754

17

Panevėžio r.

VšĮ Panevėžio profesinio rengimo centras

Staniūnų g. 68, Panevėžys

www.panprc.lt

Dalia Kavaliauskienė

(8 45) 571 318

18

Pasvalio r.

Joniškėlio I. Karpio žemės ūkio ir paslaugų mokykla

Mokyklos g. 3, Narteikių k. Pasvalio r.

www.iarpis.joniskelis.lm.lt

Janina Janeliūnienė

8 617 53 498

19

Pakruojo r.

Žeimelio žemės ūkio mokykla

Naujamiesčio g. 6

www.zzum.lt

Antanas Indriulis

8 686 71 414

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

20

Plungės r.

Plungės technologijų ir verslo mokykla

Mendeno 7, Plungė

www.plungestvm.lt

Arvydas Žilius

8 698 36 562

21

Prienų r.

Alytaus profesinio rengimo centras

Klevų g. 10, Balbieriškio m

www.aprc.lt

Marijona Mitrulevičienė

8 683 37 044

22

Raseinių r.

UAB Mokymo centras „Automobilis

Sporto g.9, Raseiniai

www.mcautomobilis.lt

Joana Zakarienė

8 687 95 046

23

Raseinių r.

VšĮ „SVIRTELĖ“

Gintaro g. 15,  Raseiniai

-

O.Toleikienė

8 670 80 037

24

Rietavo r.

Žemaitijos kolegija

L. Ivinskio g. 5, Rietavas

www.zemko.lt

Ona Krėpštienė

8 618 46 294; 8 448 68 257

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

25

Rokiškio r.

Rokiškio technologijos, verslo ir žemės ūkio mokykla

Melioratorių g. 1A, Kavoliškis, Rokiškio r.

www.tvzum.rokiskis.lm.lt

Vidmantas Varnas

(8 458) 68 078; 8 603 02 087

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

26

Skuodo r.

Skuodo kaimo verslų, amatų ir paslaugų mokykla

Laisvės g. 69, Skuodas

www.profesinis.lt

Justinas Budrys

8 682 14 837

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

27

Šalčininkų r.

Dieveniškių technologijų ir verslo mokykla

Geranionų g. 38, Dieveniškės Šalčininkų raj.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

T. Kildanovič

8 674 00 502

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

28

Šakių r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Kudirkos Naumiesčio skyrius

Nopaičio g. 5, Būblelių k., Šakių raj.,

http://www.mprc.lt

Marija Jurgilienė

8 616 79 921

29

Šilutės r.

Šilutės žemės ūkio mokykla

Mokyklos g.3, Pagryniai

www.szum.lt

Benediktas Klumbys

8 601 20 506

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

30

Šilalės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

http://www.prc.taurage.lm.lt

Darius Bredelis

Virgilijus Martinkus

(8 446) 61 055

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

(8 449) 58 333

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

31

Švenčionių r.

Švenčionių profesinio rengimo centras

Liepų al 2., Cirkliškio k.

www.sprc.w3.lt

Vilhelmina Dragūnienė

8 609 21 231

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

32

Tauragės r.

Tauragės profesinio rengimo centras

Aerodromo g. 7, Tauragė

Dariaus ir Girėno g. 17 Pajūrio mstl. Šilalės r.

http://www.prc.taurage.lm.lt

Darius Bredelis

Virgilijus Martinkus

(8 446) 61 055

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

(8 449) 58 333

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

33

Telšių r.

VšĮ Telšių regioninis profesinio mokymo centras

S. Daukanto g. 6b, Varniai, Telšių r.

http://telsiurpmc.lt/

Sonata Virmauskienė

(8 444) 47 607

34

Ukmergės r.

Ukmergės technologijų ir verslo mokykla

Kauno 108, Ukmergė

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Audronė Guzevičienė

8 611 40649

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

35

Utenos r.

Utenos regioninis profesinio mokymo centras

Aukštaičių g.5, Utena

www.utenosrpmc.lt

Edmundas Pupinis

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

8 640 34 795

8 (389) 52 839

36

Varėnos r.

IĮ „Amatų pasaulis“

Marcinkonių g. 12-33, Varėna

www.amatupasaulis.lt

Vincas Balkė

8 620 94 844

37

Varėnos r.

Varėnos TVM

J. Basanavičiaus g. 1; Varėna

www.tvm.varena.lm.lt

Vincas Balkė

8 620 94 844

38

Vilniaus r.

Vilniaus technologijų, verslo ir žemės ūkio mokykla

Parko g.  2, Baltosios Vokės km Vilniaus raj.

www.vtvzum.lt

Jelena Hejbovič

8 610 27 584

39

Vilniaus r.

Bukiškių žemės ūkio mokykla

Mokyklos g. 1, Bukiškės, Vilniaus r.

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

Laimutė Baronienė

(8 5) 2403 631

8 616 90 488

40

Vilniaus r.

Vilniaus kolegijos

Agrotechnologijų fakultetas

Beržų g. 2A, Buivydiškės, Vilniaus rajonas

www.viko.atf.lt

Audronė Mačiulytė

(8 5) 219 1747

Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai

41

Vilkaviškio r.

Marijampolės profesinio rengimo centro Vilkaviškio skyrius

S.Nėries 40, Vilkaviškis

http://www.mprc.lt

Gražvydas Šliauteris;

8 616 79 932

42

Zarasų r.

Zarasų žemės ūkio mokykla

Šaltinių g. 46, Dimitriškių k.,

Zarasų r.

www.zum.zarasai.lm.lt

Lilija Zajančkauskienė

8 685 20 914

(8 385) 52 705

Atnaujinta 2018-10-04, 09:28
 


 
LAPKRITIS 2018
PATKPŠS
   1234
1011
1718
2425
  
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis
Reklaminis skydelis