2016-01-07, 16:18
ERASMUS+ :Agroekologijos mokymas pereinamuoju laikotarpiu ir poveikis žemės ūkio žinių sistemoms (Europos Komisija)

Agroekologinio ūkininkavimo mokymas pereinamuoju laiktotarpiu bei pasekmės žemės ūkio žinių sistemoms /Teaching agro-ecology in the transitory period and consequences for the Agricultural Knowledge Systems

Projekto Nr. 2015-1-FR01-KA202-015100

Plačiau apie projektą čia...

Trukmė

2015 09 01-2018 08 30

Koordinatorius

Zootechninių tyrimų centras (Prancūzija) /Centre d'Enseignement Zootechnique /

Partneriai

Programos Leader ir žemdirbių mokymo metodikos centras;

Mariboro universitetas (Slovėnija) /Univerza v Mariboru/;

Europos kraštovaizdžio observatorija (Italija)/ Osservatorio Europeo del Paesaggio

Vienos gamtos išteklių ir gyvosios gamtos mokslų universitetas (Austrija)/ Universitaet Fuer Bodenkultur Wien/;

Biudžetas

Projektas finansuojamas ES Erasmus+ programos, KA2 priemonės

Projekto santrauka

Strategija, „Europa 2020“ siekiama skatinti tvarų augimą, apsaugoti aplinką ir gamtos išteklius, dirvožemį, vandenis, biologinę įvairovę. Dabartinė Bendroji žemės ūkio politika (BŽŪP) skatina techninius ir organizacinius pokyčius ūkiams nukreipiant juos link  Agroekologinio ūkininkavimo praktikos. Agroekologinis perėjimas remsis Europos švietimo sistemų gebėjimu pritaikyti mokslinių tyrimų naujoves, taip pat ūkininkų patirtį ir poreikiu įnešti būtinus pakeitimus į mokymo programas, mokymo metodus ir pedagogines praktikas.

Agroekologijos mokymas turi apimti įvairių sričių metodus, stebėjimus, eksperimentavimą, parodomuosius bandymus ir lauko tyrimus.

Šio projekto tikslas – reaguoti į naujus profesinio mokymo poreikius, pritaikant mokymo ir švietimo sistemą prie „Europa 2020“ strategijos bei BŽŪP aktualijų. Juo taip pat siekiama didesnės darnos tarp įvairių Europos šalių pastangų plėtojant žemės ūkio ir ekologinius gebėjimus studentams ir ūkininkams.

Projekto tikslai

-atnaujinti žemės ūkio mokymo sistemas ir gerinti mokymų kokybę

-perkelti novatorišką praktiką

-sustiprinti partnerių gebėjimą dirbti tarptautinėje aplinkoje.

Tiesioginiai projekto naudos gavėjai: mokytojai ir instruktoriai  (andragogai).

Netiesioginiai: studentai, praktikantai, ūkininkai, kaimo plėtros specialistai, atstovai iš regionų ir vietos valdžios institucijų bei visuomenės.

Projekto įgyvendinimo etapai:

1 etapas: Įvairių požiūrių į žemės ūkio ekologiją lyginamoji analizė

2 etapas: Agroekologinių inovacijų sintezė akcentuojant būtiniausius parodomuosius bandymus

3 etapas: Pedagoginių (metodinių) priemonių parengimas

4 etapas: Komunikacija ir sklaida (viešinimas), projekto vertinimas

Projekto poveikis

Projekto poveikis yra sisteminis ir tvarus. Artimuoju laikotarpiu - partneriai informuoja tikslines grupes apie esamas novatoriškas praktikas. Ilguoju laikotarpiu – sukuriami ir sėkmingai išbandomi nauji mokymo metodai, atnaujinnamos mokymo programos, gilinamos ūkininkų ir kitų profesionalų žinios, keičiasi požiūris į aplinkosaugą ir agroekologiją.