2018-09-12, 10:47
Metodinė medžiaga pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą jau internete

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro (PLŽMMC) interneto svetainėje jau galite rasti visą metodinę medžiagą pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106).

 

Ūkininkavimo pradmenų mokymo programa suteikia augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos, verslo, veiklos apskaitos, miškininkystės aplinkosaugos, darbo ir priešgaisrinės saugos srities kompetencijas, reikalingas asmenims, siekiantiems pradėti ūkininkauti ir įregistruoti ūkį Ūkininkų registre.

Mokymo programą sudaro teorinė ir praktinė dalys - 320 valandų. Teoriniam mokymui skiriamos 179 valandos, o praktiniam - 141 valanda. Atsižvelgiant į besimokančiųjų asmenų poreikį ir nekeičiant bendros mokymo programos apimties, mokymo programos turinys gali būti keičiamas iki 20 proc.

Reikalavimai įgyvendinti mokymo programai

Mokymo programą gali įgyvendinti profesinio mokymo įstaiga ar kitas profesinio mokymo teikėjas, turintis teisę vykdyti formalųjį profesinį mokymą.

Mokyti pagal mokymo programą gali profesijos mokytojai, lektoriai, praktikos vadovai, turintys:

  • aukštąjį ar jam prilygintą dėstomo dalyko srities (augalininkystės, gyvulininkystės, veterinarijos, inžinerijos, buhalterinės apskaitos arba miškų ūkio) išsilavinimą;
  • ne mažesnę kaip 2 metų teorinio ir praktinio darbo patirtį, susijusią su mokymo programos turiniu;
  • per paskutinius dvejus metus pagal dėstomų dalykų tematiką tobulinę kvalifikaciją ne mažiau kaip 16 akademinių valandų.

Galima pasirengti ir savarankiškai

Mokytis pagal mokymo programą gali asmenys, turintys ne mažesnį kaip įgytą pagrindinį išsilavinimą.

Asmuo, norintis mokytis pagal šią programą, pirmiausiai turi kreiptis į mokymo įstaigą. Ją gali rinktis pagal gyvenamą vietą ar tinkantį mokymo kursų grafiką. Tokią informaciją galima matyti ir PLŽMMC tinklalapyje.

Jei būsimasis ūkininkas yra baigęs vidurinio ugdymo programą ar įgijęs tam tikrą profesinę kvalifikaciją bei turi ne mažesnę kaip vienerių metų žemės ūkio veiklos patirtį, jis turi teisę mokytis mokymo įstaigoje (teorijos ar praktinio mokymo vietose) ir savarankiškai susipažinti su teorijos dalykų mokomąja medžiaga. Praktines užduotis gali atlikti ir savarankiškai arba konsultuojantis su dalyko profesijos mokytoju ar lektoriumi.

Norinčiam studijuoti savišvietos būdu (savarankiškai) mokymo įstaiga gali suteikti sąlygas mokytis savarankiškai, sudarant atskirus grafikus ir numatant konsultacijų su dalyko profesijos mokytojais bei lektoriais laikus.

Mokymo įstaiga, turėdama technines ir metodines galimybes, gali organizuoti mokymą ir nuotoliniu būdu.

Žinių ir gebėjimų vertinimas pagal atskirus dalykus

Kiekvieno mokymo dalyko profesijos mokytojas, lektorius, praktinio darbo vadovas pagal nurodytas temas turi detalizuoti praktines užduotis ir jas įvertinti. Praktinių užduočių vertinimo sąlygas ir tvarką nustato dalyko profesijos mokytojas arba lektorius.

Baigus mokymo dalyką, besimokančiojo žinios ir gebėjimai įvertinami įskaita pagal Mokymo plane nurodytą formą - išsprendus testą (suformuotą pagal rekomenduojamą klausimų skaičių), atlikus vieną iš nurodytų praktinių užduočių, atlikus praktinį darbą ir parengus praktinio darbo ataskaitą.

Mokymo dalyko Bendroji žemės ūkio politika mokymosi rezultatai pasiekiami susipažinus su teorijos medžiaga ir atlikus praktinį darbą (įskaita nėra numatyta).

Testai rengiami veterinarijos pagrindų ir aplinkosaugos, darbo ir priešgaisrinės saugos mokymo dalykų žinioms patikrinti.

Praktinės užduotys rengiamos augalininkystės pagrindų, gyvulininkystės pagrindų, žemės ūkio mechanizavimo ir statybos, verslumo pagrindų, veiklos apskaitos teisės ir miškininkystės pagrindų mokymo dalykų žinioms ir pradiniams įgūdžiams patikrinti.

Programos įgyvendinimas baigiamas praktinio darbo atlikimu, ataskaitos parengimu ir praktinio darbo pristatymu (gynimu). Praktinio darbo tema pasirenkama pagal planuojamo kurti ūkio specializaciją iš temų sąrašo (temų kryptys - augalininkystė, gyvulininkystė, veterinarija, žemės ūkio mechanizavimas ir statyba, miškininkystė). Praktinio darbo tema suderinama su praktinio darbo vadovu, kuris konsultuoja asmenį praktinio darbo įgyvendinimo metu ir vertina praktinio darbo eigą ir praktinio darbo ataskaitą.

Mokymosi rezultatų vertinimas vykdomas dešimties balų sistema.

Asmeniui, kurio visų mokomųjų dalykų mokymosi pasiekimai įvertinami ne mažiaus nei 4 balais, išduodamas pažymėjimas.

 

Metodinė medžiaga pagal Ūkininkavimo pradmenų mokymo programą (kodas 261081106).