2016-10-12, 15:38
Kvietimas teikti vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai projektų koncepcijas ir paraiškas

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija kviečia teikti vystomojo bendradarbiavimo projektų koncepcijas ir paraiškas Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programai įgyvendinti 2017 metais. Jų laukiama iki spalio 27 d. 

Siūlomi projektai turi atitikti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2016 m. rugsėjo 21 d. nutarimu Nr. 937 patvirtintame Vystomojo bendradarbiavimo tarpinstituciniame veiklos plane nustatytas vystomojo bendradarbiavimo politikos kryptis.

I. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti KONCEPCIJAS administracinių ir institucinių gebėjimų stiprinimo projektams Rytų partnerystės valstybėse, padedant Asociacijos susitarimą su ES pasirašiusioms šalims įgyvendinti reformas kovos su korupcija, viešojo administravimo stiprinimo, teismų, policijos, muitinės ir prekybos, mokesčių, SVV, VVĮ, energetikos, aplinkos apsaugos, biudžeto planavimo ir kontrolės srityse. Prioritetinės sritys: Ukrainoje - registrai, energetika; Moldovoje - bankų sektorius, muitinė, civilinė sauga; Gruzija - kova su korupcija, sveikatos apsauga (visiems projektams 2017 metais skiriant iki 100 tūkst. eurų).

Reikalavimas: turi būti numatytas ne mažesnis nei 20 proc. viso projekto vertės vykdytojo finansinis indėlis. Šiuo indėliu gali būti laikomas tarptautinių donorų ar partnerių skiriamas finansavimas.

 

II. Užsienio reikalų ministerija kviečia teikti PROJEKTŲ PARAIŠKAS šioms koncepcijoms įgyvendinti (visiems projektams 2017 metais skiriant iki 500 tūkst. eurų):

Armėnijos Respublikoje:

Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Armėnijos regionuose.

Azerbaidžano Respublikoje:

Socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Azerbaidžano regionuose.

Baltarusijos Respublikoje:

Pasaulio baltarusių jaunimo, kultūros ir mokslo atstovų susitikimas Vilniuje;

Lietuvos patirties perdavimas pasaulio kultūros paveldo išsaugojimo srityje;

Lietuvos patirties perdavimas kuriant verslui palankią aplinką, skatinant visuomenės verslumą bei regionų vystymąsi;

Jaunimo socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Baltarusijoje.

Gruzijoje:

Lietuvos patirties perdavimas aplinkos apsaugos ir gamtos paminklų apsaugos srityje;

Moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas Gruzijoje;

Gruzijos regionų vystymas remiant smulkųjį verslą žemės ūkio srityje.

Moldovos Respublikoje:

Parama Moldovos viešajam sektoriui kovojant su finansiniais nusikaltimais, sukčiavimu ir korupcija;

Moldovos moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo skatinimas;

Lietuvos patirties perdavimas sėkmingam Moldovos regionų vystymuisi.

Ukrainoje:

Parama nuo konflikto nukentėjusiems Rytų Ukrainos regionams švietimo srityje;

Ukrainos regionų vystymas skatinant smulkaus verslo plėtrą;

Parama Ukrainai psichosocialinės reabilitacijos srityje;

Parama nuo konflikto Rytų Ukrainoje ir Krymo aneksijos nukentėjusiems Ukrainos piliečiams.

ES Rytų partnerystės regione:

Pagalba Rytų partnerystės šalims įgyvendinant teisinio sektoriaus reformas;

Žurnalistų mokymai Rytų partnerystės šalyse;

Parlamentarų mokymai Rytų partnerystės šalyse;

Nepriklausomos informacijos sklaida ir Lietuvos patirties perdavimas stiprinant demokratinius procesus Rytų partnerystės šalyse.

Migracijos kilmės ir tranzito šalims bei regionams:

Priverstinai perkeltų asmenų socialinė ir ekonominė įtrauktis į priimančiąsias bendruomenes;

Lietuvos parama įgyvendinant migraciją stabdančias priemones migracijos kilmės šalyse Vakarų Afrikoje.

 

III. Visuomenės švietimo ir informavimo apie vystomąjį bendradarbiavimą projektai:

Dokumentinių filmų festivalio vystomojo bendradarbiavimo tema organizavimas(maksimali galima suma iki 30 tūkst. eurų 2017 metais);

Jaunimo švietimas apie Jungtinių Tautų Darnaus vystymosi tikslus iki 2030 metų(maksimali galima suma iki 20 tūkst. eurų 2017 metais).

 

Vertinant projektų koncepcijas ir/arba paraiškas, dėmesys bus skiriamas vystomojo bendradarbiavimo veiklos horizontaliesiems prioritetams: demokratijos ir žmogaus teisių stiprinimui, moterų ir vyrų lygybės skatinimui, moterų socialinio ir ekonominio aktyvumo didinimui, taip pat aplinkosaugai ir kovai su klimato kaita. Taip pat bus atsižvelgiama į tai, kaip projektas prisideda prie Lietuvos europinės integracijos patirties perdavimo Rytų partnerystės valstybėms ir šios patirties sklaidos pokyčius patiriančiuose regionuose.

Teikiamos koncepcijos ir/arba paraiškos turi atitikti Europos Sąjungos, Lietuvos ir valstybės partnerės, su kuria yra bendradarbiaujama įgyvendinant projektą, strateginius susitarimus ir (arba) susitarimus dvišalio bendradarbiavimo srityje, ir (arba) valstybės partnerės nacionalinės plėtros strategijas.

Projekto paraiškoje turi būti nurodytas bent vienas partneris valstybėje partnerėje. Partneris valstybėje partnerėje nėra būtinas, vykdant veiklą, susijusią su visuomenės informavimu arba parama demokratijai, arba jei koncepciją ar paraišką teikia valstybės partnerės subjektas arba tarptautinė organizacija.

Plačiau https://www.orangeprojects.lt/lt/konkursai/uzsienio-reikalu-ministerijos