2018-06-01, 08:54
Asmens duomenų tvarkymo taisyklės

INFORMACIJA APIE ASMENS DUOMENŲ TVARKYMĄ

 

2018 m. birželio 1 d.

 

Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (toliau - Centras) yra valstybės biudžetinė įstaiga, teikianti metodinę pagalbą vietos veiklos grupėms (toliau - VVG), įgyvendinančioms ir ketinančioms įgyvendinti vietos plėtros strategijas LEADER metodu, ir žuvininkystės regionų VVG (toliau - ŽRVVG), metodiškai koordinuojanti bei organizuojanti žemdirbių, žemės ūkio ir kaimo plėtros specialistų bei konsultantų, kaimo bendruomenių, kitų žemės ir miškų ūkio, žuvininkystės ir kaimo verslo sektoriuose dirbančių žmonių (toliau - žemės ūkio ir kaimo plėtros dalyvių) bei VVG ir ŽRVVG žmogiškųjų išteklių tęstinį profesinį mokymą ir vadovaudamasi Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 ir Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo nuostatomis, informuojame Jus, kaip Centro klientą, apie Centro, kaip duomenų valdytojo, vykdomą Jūsų asmens duomenų tvarkymą.

 

I. Duomenų valdytojas ir tikslas.

 

Centras Jūsų asmens duomenis renka ir tvarko šiais tikslais:

1)        Duomenų bazės administravimui (sąskaitų išrašymas, apmokėjimas, skolų administravimas, išieškojimas teismine ir neteismine tvarka ir pan.).

2)        Vykdomų funkcijų užtikrinimui.

3)        Prašymų ir skundų nagrinėjimui.

4)        Užtikrinti viešąjį interesą, Jūsų ir trečiųjų asmenų teisėtus interesus.

 

II. Tvarkomi asmens duomenys ir tvarkymo pagrindas.

 

Centras tvarko Jūsų asmens duomenis vykdydama teisės aktų reikalavimus, savo teisių ir teisėtų interesų užtikrinimui bei nustatytų funkcijų vystymo/gerinimo tikslais. Centras, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ir Europos Sąjungos teisės aktais, tvarko klientų:

1.         Asmens tapatybės duomenis: vardą, pavardę, asmens kodą, gimimo datą.

2.         Kontaktinius duomenis: adresą, el. pašto adresą, telefono numerį.

3.         Kitus duomenis, susijusius su funkcijų vykdymu (pvz. darbovietė).

 

III. Asmens duomenų šaltinis.

 

Centras Jūsų asmens duomenis gauna:

1.         Tiesiogiai iš duomenų subjektų (Jūsų);

2.         Siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant teisinę prievolę - iš mokymo kursus vykdančių subjektų, kaip pvz. Žemės ūkio rūmai, Aleksandro Stulginskio universitetas, Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

3.         Vadovaujantis šalių pasirašyta sutartimi - iš kitų asmenų, tvarkančių asmens duomenis, pvz. VĮ Registrų centras.

 

IV. Asmens duomenų gavėjai.

 

Asmens duomenys gali būti teikiami duomenų gavėjams, kai pagal įstatymus, teismo sprendimus ir kitus teisės aktus Centras yra įpareigota pateikti asmens duomenis. Asmens duomenys duomenų gavėjams, esantiems Europos Sąjungos valstybėse narėse ir kitose Europos ekonominės erdvės valstybėse, teikiami tomis pačiomis sąlygomis ir tvarka kaip ir duomenų gavėjams, esantiems Lietuvos Respublikoje. Teikiant asmens duomenis į trečiąją valstybę būtina gauti Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos leidimą.

Duomenys apie skolininką ir skolą gali būti teikiami skolų išieškojimo įmonėms, teismams ir antstoliams Lietuvos Respublikos civilinio proceso kodekso nustatyta tvarka vadovaujantis Centro patvirtintomis Asmens duomenų tvarkymo taisyklėmis (toliau - Taisyklės), siekiant priteisti ir išieškoti įsiskolinimą už suteiktas paslaugas.

Centras turi teisę duomenų tvarkymo veiksmams (pvz. apmokėjimų, sąskaitų išrašymo, skolų administravimo ar kitiems) pasitelkti duomenų tvarkytojus. Duomenų tvarkytojai atlieka duomenų subjektų asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jiems pavestus rašytine sutartimi arba atskiru nurodymu, išskyrus atvejus, kai įstatymai ir kiti teisės aktai nustato kitaip.

 

V. Asmens duomenų saugojimo terminas.

 

Aktyvioje duomenų bazėje asmens duomenys tvarkomi Centro Taisyklėse nustatyta tvarka ir vadovaujantis Bendrųjų dokumentų saugojimo terminų rodyklėje, patvirtintoje Lietuvos vyriausiojo archyvaro įsakymu, nurodytais terminais. Suėjus duomenų saugojimo aktyvioje duomenų bazėje terminui, asmens duomenys perkeliami į archyvą. Suėjus archyvavimo terminui popierine ir skaitmenine forma saugomi duomenys sunaikinami Centro įgalioto darbuotojo. Asmens duomenys saugomi ne ilgiau, negu to reikalauja duomenų tvarkymo tikslai.

 

VI. Asmens duomenų tvarkymo sąlygos.

Jūsų asmens duomenys gali būti renkami, saugomi, tvarkomi, įskaitant teikiami, tiek skaitmenine forma, tiek materialiose ar popierinėse laikmenose bet kokiomis priemonėmis, įskaitant el.paštą ir interneto ryšį, kurios, atsižvelgiant į tvarkomų duomenų pobūdį, užtikrintų saugų tvarkymą ir užkirstų kelią neleistinai prieigai prie Jūsų asmens duomenų. Centras įgyvendina ir užtikrina tinkamas organizacines ir technines priemones, skirtas apsaugoti asmens nuo duomenis nuo atsitiktinio ar neteisėto sunaikinimo, pakeitimo, atskleidimo ar bet kokio kito neteisėto tvarkymo. Dokumentų kopijos, kuriose nurodomi asmens duomenys, turi būti sunaikinti taip, kad šių dokumentų nebūtų galima atkurti ir atpažinti jų turinio.

 

VII. Jūsų teisės

 

Jūs turite teisę žinoti apie asmens duomenų tvarkymą, t.y., sužinoti, kokie Jūsų asmens duomenys yra renkami ir kokiu tikslu tvarkomi bei kam teikiami ir gauti tvarkomų asmens duomenų kopiją, taip pat su prašymu ištaisyti netikslius asmens duomenis ar apriboti duomenų tvarkymą, jei nustatote, kad tvarkymas neatitinka įstatymų reikalavimų, duomenys yra neteisingi, neišsamūs ar netikslūs, surinkti neteisėtai ar nesąžiningai, su prašymu ištrinti asmens duomenis („būti pamirštam"), su prašymu perkelti asmens duomenis (asmens duomenis įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu persiųsti iš vieno duomenų valdytojo kitam, kai tai techniškai įmanoma, kai to nedraudžia teisės aktai ir kai duomenys tvarkomi automatizuotomis priemonėmis), su pranešimu apie savo sutikimo tvarkyti asmens duomenis atšaukimu, jei toks buvo duotas anksčiau, o taip pat pranešti apie nesutikimą tvarkyti Jūsų duomenis. Dėl su Jūsų teisėmis susijusių prašymų galite kreiptis į Centrą el. pašto adresu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai . Jūsų prašymai bus išnagrinėti Taisyklėse nustatyta tvarka per 30 dienų terminą. Taip pat, dėl Jūsų asmens duomenų tvakrymo, aukščiau išvardintų teisių įgyvendinimo galite kreiptis tiesiogiai į Centro paskirtą duomenų apsaugos pareigūną - Administravimo ir informavimo skyriaus vyr. specialistą Edviną Gerulskį, kuris rūpinasi Jūsų asmens duomenų saugumu ir tuo, kad Centro veikla atitiktų Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (ES) 2016/679 nuostatas, el.paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai arba tel.nr. +370 397070. Dėl neteisėto Jūsų Asmens duomenų tvarkymo galite kreiptis su skundu į Valstybinę duomenų apsaugos inspekciją. Teisėmis naudojamasi nepažeidžiant teisės aktų nustatytų reikalavimų.

Siekiant užtikrinti 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/679, Lietuvos Respublikos asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymo, Elektroninių ryšių įstatymo, kitų įstatymų bei teisės aktų, reglamentuojančių asmens duomenų apsaugos tvarkymą ir apsaugą, laikymąsi ir įgyvendinimą, patvirtiname, kad Centras, vykdydamas paskirtas funkcijas, vadovaujasi visais aukščiau išvardintais teisės aktais.