Įstaigos veiklos uždaviniai

STRATEGINIAI TIKSLAI:

1. Organizuoti žemdirbių, vietos veiklos grupių narių, kaimo bendruomenių ir kitų kaimo plėtros dalyvių profesinio tęstinio mokymo, švietimo ir informavimo veiklą.

2. Tobulinti žemės ūkio ir kaimo plėtros sektoriuje dirbančių žmonių kvalifikaciją.

3. Didinant įstaigos vertę, užtikrinti darbuotojų tobulėjimą ir saviraišką.

4. Plėtoti tarptautinius bendradarbiavimo projektus.