AKREDITAVIMAS
Akreditavimas
KONSULTAVIMO ĮSTAIGŲ IR KONSULTANTŲ AKREDITAVIMAS

Skelbiame pakeistas Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisykles (1-5 priedai) patvirtintas žemės ūkio ministro 2016 m. birželio 1 d. įsakymo Nr. 3D-337 redakcija.

Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimo taisyklės (toliau - taisyklės) reglamentuoja konsultavimo įstaigų ir jose dirbančių konsultantų bei individualią veiklą įregistravusių konsultantų, teikiančių konsultavimo paslaugas, žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi, agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose, ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo, miškų ūkio, ekologinės augalininkystės ir gyvulininkystės klausimais akreditavimo tvarką.

Konsultavimo įstaigų ir konsultantų akreditavimą vykdo Programos „Leader" ir žemdirbių mokymo metodikos centras (organizuoja Konsultavimo įstaigų ir Konsultantų akreditavimo pažymėjimų blankų gamybą ir išdavimą akredituotoms konsultavimo įstaigoms ir konsultantams; tvarko akreditacijos pažymėjimų išdavimo apskaitą ir Akredituotų konsultavimo įstaigų ir Akredituotų konsultantų sąrašus).

Akreditavimo taisyklių nauja redakcija nuo 2016-06-01 keičiami arba tikslinami kai kurie reikalavimai:

Konsultavimo įstaigos, jose dirbantys konsultantai ir individualią veiklą įregistravę konsultantai akredituojami teikti paslaugas pagal šias konsultavimo sritis (toliau - sritis):

5.1. konsultavimas teisės aktų nustatytų žemės ūkio veiklos valdymo reikalavimų, geros agrarinės ir aplinkosaugos būklės standartų ir darbo saugos reikalavimų laikymosi klausimais;

5.2. konsultavimas agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose klausimais;

5.3. konsultavimas ūkio veiklos buhalterinės apskaitos tvarkymo klausimais;

5.4. konsultavimas miškų ūkio klausimais;

Nuo 2017 m. sausio 1 d. įsigalioja nauji reikalavimai:

5.5. konsultavimas ekologinės augalininkystės klausimais;

5.6. konsultavimas ekologinės gyvulininkystės klausimais.

Konsultavimo įstaiga, konsultavimo įstaigoje dirbantis konsultantas, siekdami gauti akreditaciją, turi atitikti bendruosius ir specialiuosius reikalavimus:

Specialieji reikalavimai Konsultavimo įstaigoms:

6.2.1. siekdama gauti akreditaciją pagal taisyklių 5.1 papunktyje nurodytą sritį, turėti ne mažesnę kaip 1 metų konsultavimo paslaugų žemės ūkio klausimais teikimo patirtį ir ne mažiau kaip po vieną augalininkystės, gyvulininkystės ir darbuotojų saugos ir sveikatos specializacijos pagal darbo sutartis dirbantį akreditacijos kriterijus atitinkantį konsultantą;

6.2.2. siekdama gauti akreditaciją pagal taisyklių 5.2-5.6 papunkčiuose nurodytas sritis, turėti ne mažesnę kaip 1 metų konsultavimo paslaugų pagal pasirinktą sritį teikimo patirtį ir ne mažiau kaip po vieną pagal 5.2-5.6 papunkčiuose nurodytas sritis akredituotą konsultantą.

Specialieji reikalavimai Konsultavimo įstaigose dirbantiems konsultantams:

7.2.1. konsultantas, siekiantis akredituotis pagal taisyklių 5.1 papunktyje nurodytą sritį, turi:

7.2.1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą žemės ūkio,  aplinkosaugos, veterinarijos, inžinerijos srityse;

7.2.1.2. būti išklausęs kvalifikacijos kėlimo kursus konsultantams pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka tvirtinamas programas dėl teisės aktų nustatytų valdymo reikalavimų ir geros agrarinės bei aplinkosaugos praktikos sąlygų įgyvendinimo bei darbo saugos standartų, grindžiamų Bendrijos teisės aktais, įgyvendinimo;

7.2.1.3. atitikti darbuotojų saugos ir sveikatos konsultanto kvalifikacinius reikalavimus darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatytus Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2016 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. A1-60 ,,Dėl kvalifikacinių reikalavimų darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams, juridinio asmens darbuotojų saugos ir sveikatos specialistams ar fiziniams asmenims, atliekantiems darbuotojų saugos ir sveikatos tarnybos funkcijas ar jų dalį, nustatymo";

7.2.2. konsultantas, siekiantis akredituotis pagal taisyklių 5.2 papunktyje nurodytą veiklos sritį, turi:

7.2.2.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą žemės ūkio, aplinkosaugos, ekologijos srityse;

7.2.2.2. būti kėlęs kvalifikaciją konsultantų kėlimo kursuose pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka tvirtinamas programas agrarinės aplinkosaugos srityje  (ne mažiau kaip 16 akademinių valandų) per paskutinius metus nuo paraiškos akreditacijai gauti pateikimo;

7.2.3. konsultantas, siekiantis akredituotis pagal taisyklių 5.3 papunktyje nurodytą sritį, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį buhalterinį, ekonominį arba vadybos ir verslo administravimo išsilavinimą;

7.2.4. konsultantas, siekiantis akredituotis pagal taisyklių 5.4 papunktyje nurodytą sritį, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį arba jam prilygintą išsilavinimą miškininkystės srityje;

7.2.5 konsultantas, siekiantis akredituotis pagal taisyklių 5.5 papunktyje nurodytą sritį, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą agronomijos, aplinkosaugos, ekologijos srityse;

7.2.6. konsultantas, siekiantis akredituotis pagal taisyklių 5.6 papunktyje nurodytą sritį, turi turėti ne žemesnį kaip aukštąjį išsilavinimą gyvulininkystės technologijos, veterinarijos srityse;

7.2.7. konsultantas, siekiantis akredituotis pagal taisyklių 5.5 ir (arba) 5.6 papunktyje nurodytas sritis, turi būti kėlęs kvalifikaciją konsultantų kėlimo kursuose pagal Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos nustatyta tvarka tvirtinamas programas ekologinės žemdirbystės kursuose (ne mažiau kaip 24 akademines valandas) per paskutinius metus nuo paraiškos akreditacijai gauti pateikimo.

Konsultantai, kurie išsilavinimo ir konsultavimo paslaugų teikimo patirties vertinimo metu surenka ne mažiau kaip 60 balų, Centras pakviečia atlikti profesinių žinių patikrinimo užduotis. Konsultantų profesinių žinių patikrinimo programos tvirtinamos ir profesinių žinių patikrinimo tvarka nustatoma Centro direktoriaus įsakymu.

11. Konsultantų pasirengimas teikti konsultavimo paslaugas vertinamas atsižvelgiant į jų turimą išsilavinimą, konsultavimo paslaugų teikimo pasirinktoje srityje patirtį ir kvalifikacijos tobulinimą:

11.1. išsilavinimo vertinimas:

11.1.1. turintiesiems aukštąjį universitetinį išsilavinimą skiriama 40 balų;

11.1.2. turintiesiems aukštąjį neuniversitetinį išsilavinimą skiriama 20 balų;

11.2. konsultavimo paslaugų teikimo pagal siekiamą įgyti sritį patirties vertinimas:

11.2.1. turintiesiems ne mažesnę kaip 3 metų patirtį skiriama 30 balų;

11.2.2. turintiesiems ne mažesnę kaip 2 metų patirtį skiriama 20 balų;

11.2.3. turintiesiems ne mažesnę kaip 1 metų patirtį skiriama 10 balų;

11.3. kvalifikacijos tobulinimo per pastaruosius 3 metus vertinimas:

11.3.1. konsultantams kėlusiems kvalifikaciją daugiau kaip 48 akademines valandas skiriami 5 balai;

11.3.2. konsultantams kėlusiems kvalifikaciją daugiau kaip 96 akademines valandas skiriama 10 balų.

12. Konsultantai, kurie išsilavinimo ir konsultavimo paslaugų teikimo patirties vertinimo metu surenka ne mažiau kaip 60 balų, Centras pakviečia atlikti profesinių žinių patikrinimo užduotis.

13. Profesinio žinių patikrinimo užduočių atlikimo, nurodyto taisyklių 7.1.3 papunktyje ir taisyklių 32 punkte, nereikalaujama iš asmenų, kurie yra ne žemesnio nei mokslų daktaro laipsnio srityje pagal kurią siekiama akreditacijos.

KONSULTAVIMO PASLAUGŲ AKREDITACIJOS PARAIŠKOS TEIKIMAS

14. Konsultavimo įstaiga ar individualią veiklą įregistravęs konsultantas, siekdami konsultavimo paslaugų akreditacijos pagal taisyklių 5 punkte nurodytas sritis, privalo Centrui pateikti Konsultavimo paslaugų akreditacijos paraišką (toliau - paraiška) (1 priedas). Paraiška gali būti teikiama elektroninėmis priemonėmis per e-valdžios vartus adresu https://www.epaslaugos.lt. Paraišką pildant elektronine forma naudojantis e-valdžios portalo internetine prieiga, duomenų įvedimo į paraišką laukų išsidėstymas ir pavadinimai gali skirtis nuo spausdintinės formos.

15. Konsultavimo įstaiga kartu su paraiška turi pateikti šiuos dokumentus:

15.1. juridinio asmens registracijos pažymėjimo kopiją arba atspausdintą elektroninį registro išrašą;

15.2. veiklos įstatų arba kito dokumento, kurį įstatams prilygina Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, kopiją;

15.3. informaciją apie įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;

15.4. kiekvieno konsultanto profesinės veiklos biografiją, kurioje pateikiama:

15.4.1. informacija apie konsultanto išsilavinimą ir kvalifikacijos tobulinimą;

15.4.2. konsultanto darbo patirties aprašymas, pateikiant išsamią informaciją pagal kiekvieną sritį (kokios ir kam buvo suteiktos konsultacijos, suteiktų konsultacijų rezultatai ir kt.);

15.5. pažymą apie konsultavimo įstaigoje dirbančius konsultantus, nurodant konsultantų vardus, pavardes, priėmimo į darbą datas, darbo sutarčių rekvizitus ir pareigas;

15.6. Konsultavimo įstaigos, Individualią veiklą įregistravusio konsultanto nepriklausomumo patvirtinimo deklaraciją (5 priedas).

16. Individualią veiklą įregistravęs konsultantas kartu su paraiška turi pateikti šiuos dokumentus:

16.1. Individualios veiklos įregistravimo pažymą, išduotą Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Finansų ministerijos nustatyta tvarka;

16.2. informaciją apie įvykdytus įsipareigojimus, susijusius su mokesčiais Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui, Lietuvos Respublikos valstybės biudžetui, savivaldybės biudžetui ar fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija;

16.3. profesinės veiklos biografiją, kurioje pateikiama:

16.3.1. informacija apie išsilavinimą ir kvalifikacijos tobulinimą;

16.3.2. darbo patirties aprašymą, pateikiant išsamią informaciją pagal kiekvieną sritį (kokios ir kam buvo suteiktos konsultacijos, suteiktų konsultacijų rezultatai ir kt.);

16.4. Konsultavimo įstaigos, Individualią veiklą įregistravusio konsultanto nepriklausomumo patvirtinimo deklaraciją (5 priedas).

17. Dokumentai nurodyti taisyklių 15.1, 15.3 ir 16.1, 16.2 papunkčiuose nepridedami prie paraiškos tuo atveju, jei paraiška teikiama elektroninėmis priemonėmis per e-valdžios vartus adresu https://www.epaslaugos.lt.

 

Konsultavimo įstaigai, konsultavimo įstaigoje dirbančiam konsultantui ar individualią veiklą įregistravusiam konsultantui akreditacija suteikiama ar pratęsiama 3 metų laikotarpiui.

 

2016 m. sausio 1 d.  iš viso konsultavimo žemės ūkio ir kaimo plėtros klausimais veiklą vykdė 71 akredituotos konsultavimo įstaigos, 682 akredituoti konsultantai ir 14 akredituotų konsultantų, įregistravusių individualią veiklą (2015 m. gruodžio 31 d. duomenys). Kadangi kai kurios konsultavimo įstaigos ir konsultantai  turi akreditaciją daugiau nei vienoje srityje, bendroje apskaitoje jie rodomi tik po vieną kartą (1 lentelė):


Akreditavimo sritys

Įstaigos

Konsultantai

Konsultantai, įregistravę individualią veiklą

Valdymo, geros agrarinės bei aplinkosaugos būklės reikalavimų ir darbo saugos standartų įgyvendinimas

12

147

-

Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimas saugomose teritorijose

19

148

2

Buhalterinės apskaitos tvarkymas ūkininko ūkyje

23

323

-

Miškininkystė

10

22

2

LEADER metodo įgyvendinimas

24

42

10

Iš viso

71

682

14

 

epaslaugos

Informacija konsultavimo įstaigoms ir konsultantams akreditavimo, kvalifikacijos tobulinimo klausimais teikiama tel. (8 5) 25 06 089,

el. paštas Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo Spam'o, jums reikia įjungti Javaskriptą, kad matytumėte tai ,

Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro interneto svetainėje www.zmmc.lt

  

Atnaujinta 2018-02-27, 10:04